שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
3.10.2018

המוקד לבית הדין לעררים: יש להכריע בשאלת סמכותו של שר הפנים לגרש משיקולי הרתעה את קרובי משפחתו של מבצע פיגוע, בטרם תידון שאלת הצגת החומר החסוי העומד, לכאורה, בבסיס ההחלטה

ביום 2.10.2018 דן בית הדין לעררים בכתבי הערר שהגיש המוקד להגנת הפרט נגד החלטת שר הפנים לשלול מארבעה פלסטינים את היתר השהייה שניתן להם במסגרת הליך לאיחוד משפחות (אחמ"ש). הארבעה חיים מזה שנים בירושלים המזרחית וכל פשעם הוא קרבה מדרגה שנייה ושלישית למבצע הפיגוע מיום 8.1.2017 בשכונת ארמון הנציב שבעיר. המדובר בסבב שני של עררים מטעם המוקד בנושא, לאחר שבית הדין קבע כי החלטתו המקורית של השר בעניינם של הארבעה התקבלה בצורה פגומה, אך בד בבד הותיר פתח לנקיטת הליכים חדשים כנגדם.


במסגרת הדיון, עמד המוקד על טענתו, כי ההחלטה לשלול מהארבעה את ההיתר מטעמי הרתעה גרידא, פסולה מן היסוד ומנוגדת לחוק ולהלכה הפסוקה. חוק האזרחות והכניסה לישראל ("הוראת השעה"), שמתוקפו ניתנו ההיתרים, מסמיך את שר הפנים לבטל הליך לאחמ"ש בהסתמך על סכנה ברורה וממשית הנובעת מהאדם לו ניתן ההיתר או מבן משפחתו מדרגה ראשונה בלבד, ולא מטעמים אחרים כגון שיקולים הרתעתיים. הואיל ומשרד הפנים בעצמו מכיר בכך שלא נשקפת מהארבעה כל סכנה ביטחונית, ישירה או עקיפה, טען המוקד, כי החלטת השר התקבלה בחוסר סמכות מוחלט, ודינה להתבטל.


בתגובה לטענת המדינה, לפיה סמכות השר לשלול את היתריהם של הארבעה נובעת מחוק הכניסה לישראל, טען המוקד כי חוק זה כלל אינו חל על פלסטינים שמקורם בשטחים הכבושים, המקבלים היתרים לשהייה בישראל מכוחה של הוראת השעה. היות שהיתריהם של תושבי השטחים אינם ניתנים מכוח חוק הכניסה לישראל, ברי כי לא ניתן לשלול אותם בהסתמך עליו.


לבסוף טען המוקד, כי אין לדון בבקשת המדינה להציג חומר ביטחוני חסוי במעמד צד אחד בטרם תוכרע שאלת הסמכות לשלול את ההיתרים. שכן, אם החלטת המדינה התקבלה מלכתחילה בחוסר סמכות, הצגת החומר הביטחוני העומד, לכאורה, בבסיסה, עלול לפגום בהליך ולזהם אותו. המוקד אף הדגיש, כי בעבר הציגו גורמי הביטחון מידע בעניינם של הארבעה שהתברר בהמשך כשגוי מיסודו, דבר המטיל בספק את אמינות חוות הדעת של גורמי הביטחון לעניין זה.


בית הדין הודיע, כי החלטה לעניין הצגת החומר החסוי במעמד צד אחד, וכן באשר לשאלת הסמכות, תינתן לצדדים בהמשך.


mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב