שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
22.10.2015

בניסיון לדחות מתן מעמד לפלסטינים, החיים בישראל שנים ארוכות במסגרת הליך לאיחוד משפחות: המדינה הודיעה כי החלה בעבודת מטה

במהלך שנת 2014 הגיש המוקד להגנת הפרט 13 עתירות לבג"ץ בעניינם של פלסטינים, בני זוגם של תושבי ירושלים המזרחית, החיים בישראל משך שנים רבות אך ורק מכוח היתרי שהייה שהצבא נותן בידם. היתרים כאלה אינם מהווים מעמד בישראל ולאנשים המחזיקים בהם אין כל זכויות, לרבות זכויות סוציאליות. לנוכח הפגיעה המתמשכת שנים רבות בזכויותיהם, דרש המוקד לקבוע חריג בחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), שיאפשר להעניק להם – ולאחרים במצבם – מעמד בישראל. ביום 8.6.2015 דן בג"ץ בשבע מעתירות המוקד, וכן במספר עתירות נוספות שהוגשו בנושא. בתום הדיון נקבע, כי המדינה תגיש הודעה מעדכנת באשר לשינויים אפשריים בהוראות החוק, לאחריה יחליט בית המשפט האם להוציא צו על תנאי, לתת פסק דין או לקבוע דיון בהרכב מורחב.

ביום 5.8.2015 הודיעה המדינה לבית המשפט, כי השב"כ הניח בפני חברי הממשלה חוות דעת עדכנית, לאורה הוחלט להאריך את תוקפו של חוק האזרחות עד ליום 30.6.2016, ללא כל שינוי. על פי חוות הדעת, תושבי השטחים המצויים בהליך לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל מהווים "אוכלוסיית סיכון" – זאת "בשל האפשרות המוכחת להסתייע [בהם] לשם ביצוע פיגועי טרור ופעולות ריגול". עוד נקבע בחוות הדעת, כי אבחון ביטחוני פרטני אינו אפקטיבי בהקשר זה, משום ש"אין בו כדי ליתן מענה אף לאותם אלה שברגע הגשת הבקשה [לאיחוד משפחות] אינם נמנים עם התומכים בטרור, אך עשויים להפוך לכאלה בשלבים מאוחרים יותר".

עם זאת ציינה המדינה, כי משרד הפנים החל בעבודת מטה בנוגע להערות בית המשפט, וזו צפויה להסתיים עד אמצע דצמבר 2015. עוד צוין, כי במקביל להארכת תוקף החוק, אישרה הכנסת להסמיך ועדה משותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים, אשר תדון בכל בקשה עתידית להארכת תוקף החוק קודם הבאתה בפני המליאה. הוועדה המשותפת תוּרשה להמליץ למליאת הכנסת על אישור הבקשה, דחייתה או אישורה לתקופה שונה מזו המוּצעת על ידי הממשלה.

בתגובה מיום 7.9.2015 טען המוקד, כי הודעת המדינה אינה אלא ניסיון לדחות את הקץ, שכן אין בה משום התייחסות קונקרטית לסוגיות שהועלו בעתירות, ובראשן הצורך לבחון מחדש את הוראות החוק על רקע חלוף הזמן. המוקד הדגיש, כי הטענות שנזכרו בהודעת המדינה, אודות טעמים ביטחוניים המצדיקים את הארכת תוקפו של החוק, הועלו לא אחת בעבר, ואף היו ידועות לבית המשפט שעה שקרא למחוקק לשקול התייחסות שונה למי שהחלו כבר לפני שנים ארוכות בהליך המדורג לאיחוד משפחות. מנגד, לא הוצגו בהודעה נתונים שיש בהם כדי לבסס את הטענה, לפיה מתן מעמד לקבוצת אנשים זו עלול להגביר את מעורבותם בפיגועים. לאור כל אלה, שב המוקד וביקש, כי בית המשפט יוציא צו על תנאי בעתירות, וכן יקבע מועד לדיון בפני הרכב מורחב.

ביום 21.10.2015 החליט בית המשפט כי המדינה תגיש "הודעת עדכון נוספת בעניין תוצאות עבודת המטה" עד ליום 14.1.2016.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב