שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מניעת כניסה מתמשכת של צוות נציבות האו"ם העליונה לזכויות אדם
מסמכים אחרים | 30.8.2021
עדכונים
31.8.2021
ארגוני זכויות אדם ישראליים לשר החוץ: יש לחדש את הקשר עם הנציבות העליונה לזכויות אדם של האו"ם ולהנפיק אשרות עבודה לעובדיה; ניתוק הקשר על ידי הממשלה הקודמת נעשה כחלק מהמאמצים להשתקת גופים הפועלים לחשוף הפרות זכויות אדם בשטחים הכבושים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב