שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע - הליכים לאיחוד משפחות בלשכת רשות האוכלוסין בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | 3.9.2020
עדכונים
23.11.2020
על פי נתוני משרד הפנים: בירושלים המזרחית ובישראל חיים כ-12,700 פלסטינים מכוח הליך לאיחוד משפחות; מתוכם כ-70% ללא זכויות סוציאליות וללא מעמד בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב