שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי איו"ש ורצ"ע לבעלי היתר אחמ"ש - 2021
מסמכים אחרים | 1.6.2021
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב