שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: ביטול ההחלטה הגורפת למנוע יציאה מרצועת עזה וכניסה אליה במקרים שאינם רפואיים דחופים על רקע נגיף הקורונה
מסמכים אחרים | 19.7.2020
עדכונים
19.7.2020
חמישה ארגוני זכויות אדם לשהב"ט, מתפ"ש והיועמ"ש: בטלו מיד את ההגבלות על תנועה מעזה ואליה, שמוטלות בכסות משבר הקורונה, ואפשרו הגשת בקשות מעבר לכל הצרכים, גם בהיעדר תיאום פלסטיני
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב