שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לנקיטה בצעדים מידיים לצורך מניעת התפשטות מגפת הקורונה בקרב כלואים המסווגים כביטחוניים
מסמכים אחרים | 30.5.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב