שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: כניסת שירותי מגן דוד אדום לשכונות ירושלים המזרחית שמעבר לחומת ההפרדה
מסמכים אחרים | 23.3.2020
עדכונים
23.3.2020
ארגוני זכויות אדם למשרד הבריאות ולמד"א: יש לחדש לאלתר מתן שירותי מד"א מלאים לשכונות הירושלמיות שמעבר לחומת ההפרדה; רק כך ניתן למזער את הסיכון להדבקה המונית באיזורים צפופים אלה של העיר
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב