שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייה להקפאת מדיניות הריסת הבתים מכוח תקנה 119 בזמן התפשטות מגפת הקורונה
מסמכים אחרים | 22.3.2020
עדכונים
22.3.2020
המוקד לצבא: יש להקפיא כל צעד של הריסה עונשית של בתים; בנסיבות מגפת הקורונה, הפעלת אמצעי פסול זה עלולה להביא לסיכון חיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב