שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפרסום הודעה בדבר אי הרחקתם מישראל בתקופת משבר הקורונה של פלסטינים באיחוד משפחות שטרם הונפקו להם היתרים
מסמכים אחרים | 18.3.2020
עדכונים
18.3.2020
המוקד למשרד הפנים ולצבא: כל עוד נמשך משבר הקורונה, יש לדאוג להארכת היתרים ומניעת הרחקה מהארץ של פלסטינים החיים בישראל כדין, במסגרת הליכים לאיחוד משפחות והליכים הומניטאריים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב