שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תלונה על אלימות בעת המעצר (ח.א., קטין)
מסמכים אחרים | 17.2.2020
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב