שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לשיקול מחדש מתן היתר לנהיגה בישראל עבור גב' כראמה
מסמכים אחרים | 2.12.2019
עדכונים
6.12.2019
ממענה הצבא לעתירת חופש המידע של המוקד עולה: ישראל ממשיכה לקמץ במתן רישיונות נהיגה מטעמים הומניטאריים לפלסטינים המצויים בהליך לאיחוד משפחות בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב