שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הטיפול בהגשת בקשות לקטין לפי תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל התשל"ד-1974. תאריך עדכון 7.5.19
מסמכים אחרים | 7.5.2019
נוהל הטיפול בבקשות למתן מעמד בישראל לקטין שנולד בישראל ורק אחד מהוריו רשום כתושב קבע או כתושב ארעי.
עדכונים
8.5.2019
משרד הפנים בנוהל מתוקן: קטין שהורהו התושב מחזיק במעמד ארעי, זכאי להירשם במרשם האוכלוסין במעמד זהה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב