שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשת מרשתך לקבלת היתר שהייה או רישיון ישיבה ארעי בישראל מטעמים הומניטריים מיוחדים - לפי ס' 3 א 1 לחוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), תשס"ג-2003
מסמכים אחרים | 25.10.2018
עדכונים
20.11.2018
רק בעקבות עתירה לבג"ץ: אושרה בקשתה של פלסטינית, בת זוגו של תושב ירושלים המזרחית ואם לילד במצב בריאותי קשה, להיתר שהייה בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב