שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לבירור אודות הנפקת היתרים לצרכי חקלאות במרחב התפר
מסמכים אחרים | 11.10.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט מהצבא להנפיק היתרי כניסה לתקופה של שנתיים לקבוצה של 28 חקלאים פלסטינים שאדמותיהם נמצאות ממערב לגדר ההפרדה. אנשים אלה הגישו את בקשותיהם לפני זמן רב, אך לעת עתה ניתנו להם רק היתרים קצרי-תוקף, לתקופת המסיק. המוקד טוען שהימנעות ממתן היתרים לטווח ארוך פוגעת בזכות הקניין של אנשים אלה, ודורש שהצבא יפרט בפניו את סטטוס הטיפול בבקשות שהוגשו וינפיק את ההיתרים המבוקשים ללא דיחוי נוסף.
עדכונים
12.11.2018
בשיא עונת מסיק הזיתים: הצבא הנפיק לבעלי אדמות פלסטינים היתרי כניסה ל"מרחב התפר" שתוקפם פחות מחודשיים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב