שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
דרישה לתיקון החלטה בעניין מתן רישיונות ישיבה בישראל לתושבי השטחים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות שבקשתם הוגשה עובר לסוף שנת 2003 - מבקשים שהועברו מהליך לאיחוד משפחות להליך הומניטארי; תיחום גיל הילדים שנהנים מההחלטה וכריכת בקשת בבקשת ההורה המוזמן
מסמכים אחרים | 21.10.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט משר הפנים בעקבות שדרוג מעמדם של פלסטינים שבקשתם לאיחוד משפחות הוגשה עד שנת 2003. לפי הודעת השר, אנשים אלה, שעד אז שהו בישראל מכוח היתרי שהייה זמניים, יוכרו כתושבים ארעיים. המוקד מבקש מהשר לשדרג באופן דומה שתי קבוצות נוספות: אנשים שהיו בגירים במועד קבלת ההחלטה, כלומר נולדו לפני 1998, שהוריהם אינם זכאים לשדרוג, ואנשים שבקשתם לאיחוד משפחות אושרה לפני שנת 2003 אך הועברה לטיפול במסלול ההומניטארי בשל נסיבות חייהם.
עדכונים
25.10.2018
המוקד לשר הפנים: יש להחיל את ההחלטה משנת 2016, לתת מעמד ארעי לפלסטינים החיים בישראל שנים ארוכות כדין, גם על בעלי נסיבות הומניטאריות וילדים שבגרו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב