שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: דרישה לתיקון חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003. קביעת רף עליון לתחולת החוק על מוזמנים מבוגרים הנוטלים חלק בהליכים לאיחוד משפחות ובבקשות הומניטאריות
מסמכים אחרים | 25.9.2018
פניית המוקד להגנת הפרט לשר הפנים בבקשה לתקן את חוק האזרחות כך שייקבע רף גיל עליון שמעליו לא יחול עוד האיסור על מתן מעמד חוקי לתושבי השטחים הנמצאים בהליך לאיחוד משפחות עם תושבי ישראל או אזרחיה. נוהלי הצבא קובעים שנשים פלסטיניות בנות חמישים ומעלה וגברים פלסטינים בני 55 ומעלה אינם נדרשים להיתר כניסה לישראל, ורשאים להיכנס אליה מהגדה המערבית באופן יומיומי. המוקד טוען כי עולה מכך שלשיטת גורמי הביטחון ציבור זה אינו מהווה איום ביטחוני, ומוסיף כי היות שפגיעת חוק זה בזכויות האדם קשה, יש לפרש את הוראותיו בצמצום רב ככל הניתן.
עדכונים
27.9.2018
המוקד לשר הפנים: יש לקבוע רף גיל עליון לתחולתו של חוק האזרחות והכניסה לישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב