שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: קדם בג"ץ בעניין איתור העצור הקטין____ אבו עישה, ת"ז ___
מסמכים אחרים | 3.9.2018
קדם בג"ץ שהגיש המוקד להגנת הפרט בעקבות אי-מסירת פרטים על מקום החזקתו של קטין בן 15 שנעצר בחברון על ידי כוחות הביטחון. המוקד פנה בקדם בג"ץ זה לאחר שחלפו שלושה ימים ממועד המעצר, שבמהלכם לא יידע שום גורם את המשפחה על מקום החזקת הקטין ואף המוקד לא הצליח לקבל מהרשויות מידע על מקום הימצאו. המוקד מציין כי בשל גילו הצעיר הקטין טרם הנפיק תעודת זהות, ועולה חשש שאין התאמה בין פרטיו כפי שהם מופיעים במרשם האוכלוסין הפלסטיני לבין פרטיו במרשם שבידי הצבא. המוקד מוסיף שמשפחת הקטין מודאגת ומעוניינת למנות לו עורך דין.
עדכונים
9.9.2018
הצבא עצר נער פלסטיני בן 15, ואז לא הצליח לאתרו: משך ארבעה ימים לא נמסר להוריו כל מידע אודות מקום החזקתו
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב