שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2017
מסמכים אחרים | 3.1.2018
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2017. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים; על העילות לשלילת המעמד; ועל השבת מעמד התושבוּת, ובפרט כמה בקשות להשבת מעמד זה הוגשו בשנת 2017 וכמה בקשות אושרו, בפילוח לפי שנים. כן מבקש המוקד לדעת האם חל שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול את מעמדם של תושבים בשל מגוריהם ב"שכונות תפר" של ירושלים, או במדיניותו כלפי תושבי קבע שעברו להתגורר בגדה המערבית.
עדכונים
10.4.2018
משרד הפנים במענה לבקשת חוק חופש המידע שהגיש המוקד: בשנת 2017 נשלל מעמדם של 35 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב