שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: תזכיר חוק הכניסה לישראל (תיקון מס'...), התשע"ח-2018 – הוספת סעיף 11 א לחוק
מסמכים אחרים | 7.2.2018
פניית המוקד להגנת הפרט, מרכז עדאלה והאגודה לזכויות האזרח למשרד הפנים בעקבות תזכיר חוק המציע להסמיך את שר הפנים לשלול מבעל מעמד קבע את מעמדו אם המעמד ניתן על יסוד פרטים כוזבים; בשל עבירה של פשע שהאדם עבר; או בשל "הפרת אמונים". הארגונים טוענים כי הצעת החוק אינה חוקתית ומנוגדת לדין הבינלאומי ביחס למעמדם המיוחד של תושבי ירושלים המזרחית. הארגונים מבהירים כי לתושבי ירושלים המזרחית מעמד מיוחד בהיותם אוכלוסייה ילידית ותושבי שטח כבוש אשר סופח על ידי ישראל בניגוד לדין הבינלאומי, וכי אין לכפות עליהם להצהיר אמונים למדינה. הארגונים מוסיפים כי הפגיעה הצפויה קשה ובלתי מידתית.
עדכונים
8.2.2018
ארגוני זכויות אדם למשרד הפנים: חקיקה המאפשרת שלילת מעמד קבע בשל הפרת אמונים הינה בלתי חוקתית ומנוגדת למשפט הבינלאומי
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב