שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה על פי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998 שלילת מעמד מתושבי קבע בירושלים בשנת 2016
מסמכים אחרים | 23.1.2017
בקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת המעמד של תושבי קבע בירושלים המזרחית בשנת 2016. המוקד מבקש לקבל מידע על מספר התושבים שמעמדם נשלל, ופילוח של הנתונים לקטינים ונשים; על העילות לשלילת המעמד; ועל החזרת מעמד התושבוּת, ובפרט כמה בקשות להשבת מעמד זה הוגשו בשנת 2016 וכמה בקשות אושרו, בפילוח לפי שנים. כן מבקש המוקד לדעת האם חל שינוי במדיניות משרד הפנים שלא לשלול את מעמדם של תושבים בשל מגוריהם ב"שכונות תפר" של ירושלים, או במדיניותו כלפי תושבי קבע שעברו להתגורר בגדה המערבית.
עדכונים
6.4.2017
ישראל ממשיכה ב"טרנספר השקט": בשנת 2016 שלל משרד הפנים את מעמדם של 95 פלסטינים מירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב