שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייתך לפי חוק חופש המידע בנושא מתקני כליאה סודיים של צה"ל
מסמכים אחרים | 9.2.2017
תשובת הצבא לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד להגנת הפרט בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. הצבא מפנה לתשובתו משנת 2011 לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגיש המוקד באותה השנה. הצבא מזכיר כי "הוראות חוק חופש המידע לא יחולו על מידע שנאסף, נוצר או מוחזק בידי מערך המודיעין של צבא ההגנה לישראל", ולכן לא מועבר כל המידע שביקש המוקד. אף על פי כן מציין הצבא כי מאז מתן פסק הדין לא הוחזקו כלואים בכלא הסודי.
עדכונים
12.3.2017
מה קורה בכלא הסודי שמחזיקה ישראל? שואל המוקד והצבא עונה: "נבקש להפנותך לתשובתנו לפנייתכם הקודמת בעניין זה משנת 2011, המצורפת לעיונכם בשנית", אלא שגם בתשובה מ-2011 לא ניתן המידע המבוקש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב