שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פניות המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה לאיתור כלואים
מסמכים אחרים | 8.3.2017
פניית המוקד להגנת הפרט למשל"ט כליאה בעקבות החלטתו לחייב את המוקד להשתמש בטופס חדש לאיתור כלואים, המסרבל את העבודה. המוקד, המטפל מדי שנה בכ-6,000 בקשות לאיתור עצורים, טוען כי דפוס העבודה החדש יחייב להכין עבור כל פונה ופונה טופס משלו ויאריך את משך הטיפול הן במוקד והן בצבא. בפרט, המוקד מוחה על הדרישה למסור לצבא את פרטי בן המשפחה המבקש לאתר את הכלוא, היות שאין בדרישה זו כדי לסייע באיתור או לייעל את העבודה.
עדכונים
14.3.2017
המוקד מוחה על הטלת דופי בעבודתו לאיתור כלואים פלסטינים: צעד נוסף במאמצי המערכת למנוע את חשיפת מחדליה ולהקשות על ארגוני זכויות האדם לבצע מלאכתם נאמנה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב