שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע - נוהל הנפקת היתר נהיגה ברכב ישראלי לפלסטינים תושבי איו"ש ורצ"ע - התייחסות מנהא"ז איו"ש
מסמכים אחרים | 12.11.2014
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב