שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פנייה לפי חוק חופש המידע – החזקת אנשים במתקן 1391
מסמכים אחרים | 25.10.2016
בקשה שהגיש המוקד להגנת הפרט לצבא לפי חוק חופש המידע בעניין הכלא הסודי ומתקנים סודיים אחרים. לגבי הכלא הסודי, המוקד מבקש לדעת כמה אנשים הוחזקו בו, ולקבל פרטים עליהם; מה מספר התאים בו, ומה גודלם; וכיצד מתנהלת הבקרה עליו. כן מבקש המוקד לדעת האם פועלים היום בתחומי מדינת ישראל בתי סוהר צבאיים נוספים שמיקומם סודי, או שמא פעלו כאלה בעבר.
עדכונים
25.10.2016
מיתקן הכליאה הסודי 1391: המוקד הגיש בקשה לפי חוק חופש המידע לקבלת נתונים אודות הפעילות במקום
12.3.2017
מה קורה בכלא הסודי שמחזיקה ישראל? שואל המוקד והצבא עונה: "נבקש להפנותך לתשובתנו לפנייתכם הקודמת בעניין זה משנת 2011, המצורפת לעיונכם בשנית", אלא שגם בתשובה מ-2011 לא ניתן המידע המבוקש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב