שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: צו הכניסה לישראל (שינוי התוספת לחוק) (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ו-2016
מסמכים אחרים | 4.4.2016
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב