שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: אטימות והריסות בתים. פנייתך: ש.מ 4037 מ- 13.5.94
מסמכים אחרים | 8.6.1994
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב