שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פתיחת השער העונתי אלח'ראבה (1262)
מסמכים אחרים | 5.4.2016
דרישת המוקד להגנת הפרט מהצבא להאריך את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה לחודש לכל הפחות ולהגדיל את מספר שעות הפתיחה שלו, על מנת לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם. המוקד מציין כי בעונה זו של השנה מתבצע חריש, ופתיחת השער חיונית לתושבי היישוב. המוקד טוען כי המצב הנוכחי, שבו נפתח השער חמישה ימים בלבד ולמספר דקות ביום, אינו הולם את צורכי החקלאים ואינו עולה בקנה אחד עם התחייבויות חוזרות ונשנות של המדינה בפני בג"ץ, לצמצם ככל שניתן את הנזק הנגרם לחקלאים.
עדכונים
5.4.2016
המוקד לצבא: יש להרחיב את תקופת פתיחתו של שער אלח'ראבה בנפת קלקיליה כדי לאפשר לחקלאי הסביבה לעבד את אדמתם
21.4.2016
המוקד לבג"ץ: המדינה מפירה התחייבותה וממשיכה להכביד על חקלאים המבקשים לעבד את אדמותיהם ב"מרחב התפר"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב