שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: בקשה לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע - נתונים לגבי תביעות נזיקין של תושבי השטחים
מסמכים אחרים | 3.8.2015
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב