שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל עבודה ופירוט אמות המידה המנחות את הוועדה הפועלת במשרד הביטחון בעניין תשלומים לפנים משורת הדין
מסמכים אחרים | 20.5.2013
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב