שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: פניית גישה לפי חוק חופש מידע, נוהל השתקעות תושבי איו"ש ברצ"ע - מענה
מסמכים אחרים | 26.3.2015
תשובה משלימה לבקשה לפי חוק חופש המידע שהגישו המוקד להגנת הפרט וארגון גישה בעניין יישומו של נוהל השתקעות תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה. מתשובת הצבא עולה כי בין ינואר 2011 לאוגוסט 2014 הוגשו 58 בקשות להשתקעות בעזה, 7 מהן של גברים ו-51 של נשים; וכי שישה מתושבי הגדה "שהשתקעו" בעזה הורשו לחזור פעם אחת לגדה ועוד שבעה קיבלו אישור לחזור לגדה יותר מפעם אחת. הצבא לא מוסר מידע על מספר כלל הבקשות שהוגשו מכוח הנוהל, ולא נתונים לגבי בקשות שסורבו.
עדכונים
30.3.2015
הצבא בתשובה לפניית המוקד להגנת הפרט וארגון גישה: בין השנים 2011 ל-2014 אושרו 58 בקשות להשתקעות של פלסטינים תושבי הגדה המערבית ברצועת עזה, וזאת בכפוף לחתימה על התחייבות שלא לשוב לשטחי הגדה לעולם
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב