שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
מסמכים אחרים | 31.5.2015
תשובה משלימה של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים על שלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. מהתשובה המשלימה לבקשה עולה כי לאור הערות בית המשפט במספר עתירות החליטה רשות האוכלוסין לפעול באופן מקל יותר בעניינו של מי שחוזר להשתקע במדינת ישראל לאחר תקופה מחוצה לה.
עדכונים
4.6.2015
בתשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע הצהיר משרד הפנים זו לראשונה: הוחלט להנהיג מדיניות מקלה בטיפול בבקשות להשבת מעמד בישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב