שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: שלילת מעמד התושבות בתושבי קבע בשנת 2014
מסמכים אחרים | 23.3.2015
תשובה חלקית של משרד הפנים לבקשת המוקד להגנת הפרט לפי חוק חופש המידע לקבל נתונים הנוגעים לשלילת מעמדם של תושבי קבע בירושלים המזרחית. בין היתר ביקש המוקד לדעת מכמה תושבים נשלל המעמד. לפי תשובת המשרד, נשללה תושבותם של 107 תושבים.
עדכונים
23.3.2015
ישראל ממשיכה במדיניות "הטרנספר השקט": בשנת 2014 שלל משרד הפנים את מעמדם של 107 פלסטינים מירושלים המזרחית
4.6.2015
בתשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע הצהיר משרד הפנים זו לראשונה: הוחלט להנהיג מדיניות מקלה בטיפול בבקשות להשבת מעמד בישראל
22.3.2017
המוקד לבית הדין לעררים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים, תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל
25.7.2018
המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים: יש להעניק מעמד חוקי לילדיהם הקטינים של תושבי ירושלים המזרחית שבקשתם להשבת מעמד נמצאת בבחינה
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב