שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: מענה לפנייתכם בדבר מדיניות השימוש בתקנה 119
מסמכים אחרים | 19.8.2014
תשובת פרקליטות המדינה לדרישת המוקד להגנת הפרט שלא לחדש את מדיניות הריסת הבתים העונשית. הפרקליטות מודיעה כי הסמכות לפי תקנה 119 להריסת בתיהם של מפגעים תופעל ב"מקרי קיצון", ומציינת כי "מערכת הביטחון מודעת היטב למשמעויות שיש לשימוש בסמכות [זו], ולפיכך ננקטת זהירות רבה [בהפעלתה]". בנוסף היא מדגישה כי, לשיטת מערכת הביטחון, שני הפיגועים בעטיים הוחלט לאחרונה על הפעלת סמכות ההריסה הם "קיצוניים בחומרתם", ומוסיפה, כי "כל מקרה אחר ייבחן בהתאם לנסיבותיו הפרטניות".
עדכונים
20.8.2014
פרקליטות המדינה למוקד להגנת הפרט: הסמכות להרוס בתי מפגעים תופעל ב"מקרי קיצון"
19.11.2014
לראשונה מאז 2009: ישראל נערכת להרוס בתי מגורים בירושלים המזרחית כעונש על ביצוע פיגועים
27.11.2014
המוקד להגנת הפרט בראש קבוצת ארגוני זכויות אדם לבג"ץ: להורות למדינה לחדול מן הפרקטיקה הלא-חוקית של הריסת בתים עונשית בשטחים הכבושים, לרבות בירושלים המזרחית
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב