שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הנדון: הפחתת אגרות בית המשפט בעתירות שעניינן חופש המידע
מסמכים אחרים | 13.8.2014
פניית ארבעה ארגוני זכויות אדם, ביניהם המוקד להגנת הפרט, לשרת המשפטים, בקריאה להפחית את אגרות בית המשפט בהליכים שעניינם חופש המידע. במקרים רבים לא די בהגשת בקשה לקבלת מידע מסוים, ונדרשת פנייה לערכאות; וכי הבדל העלות בין בקשה לקבלת מידע ובין הליך משפטי לאותה מטרה אינו פרופורציונלי, והוא מהווה חסם משמעותי בפני קידום תכליותיו של חוק חופש המידע.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב