שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בנוגע לטיפול בבקשה לפי חוק חופש המידע בעניין איחוד משפחות בירושלים המזרחית
מסמכים אחרים | 16.7.2012
פניית המוקד להגנת הפרט למשרד הפנים בתגובה לדרישת תשלום לפי תעריף שקבעה חברה פרטית שמעסיק משרד הפנים, שהוא גבוה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק לבקשה לפי חוק חופש המידע. המוקד טוען כי אין מקור סמכות המאפשר למשרד הפנים לגבות אגרה החורגת מהתעריף הנקוב בתקנות חופש המידע, וכי גביית סכום כה גבוה מסכלת את התכליות שביסוד חוק חופש המידע, שכן היא מונעת למעשה, במידה משמעותית, נגישות וזמינות של מידע. המוקד מוסיף כי העברת עבודה לחברה חיצונית אינה יכולה להיות סיבה לחריגה מסמכויות גבייה המוקנות בחוק, ומבקש לקבל דרישת תשלום מחודשת, התואמת את הוראות תקנות חופש המידע.
עדכונים
2.11.2012
המוקד להגנת הפרט לבית משפט השלום: האגרה שדורש משרד הפנים לטיפול בבקשות לפי חוק חופש המידע גבוהה פי ארבעה מהתעריף הקבוע בחוק
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב