שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים (מיום 29.3.2011)
מסמכים אחרים | 5.2.0022 | 29.3.2011
נוהל משרד הפנים המסדיר את לוחות הזמנים ואת נוהלי העבודה של הוועדה הבינמשרדית העוסקת במתן מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים לזרים אשר אינם עומדים בקריטריונים הקבועים בנהלים האחרים של משרד הפנים. בין היתר קובע הנוהל כי אם מגיש הבקשה מחזיק בהיתר שהייה בישראל, יוארך ההיתר עד החלטת הוועדה בעניינו.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב