שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
נוהל ועדת השגה לזרים במשרד הפנים - מרחבי ירושלים ותל אביב
מסמכים אחרים | 6.10.2011
נוהל משרד הפנים המגדיר את הסמכויות ודרכי הפעולה של ועדת ההשגה לזרים של המשרד, המוסמכת לבקר את החלטותיו והתנהלותו בכל הנוגע להליכי רישום ילדים ואיחוד משפחות עם תושבים זרים. הנוהל קובע שמי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות האוכלוסין בנושאים הנ"ל, או מי שבקשתו לרשות האוכלוסין לא נענתה תוך זמן סביר, רשאי להגיש השגה לוועדה. יושב ראש הוועדה רשאי לאשר את ההחלטה שעליה הושג, לשנותה, לבטלה, לקבל החלטה אחרת במקומה, או להחזיר את העניין לרשות הקודמת עם הוראות. הנוהל קובע כי ועדת ההשגה תהיה ערכאה מינהלית זמנית עד לכינון בית דין לזרים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב