שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971 [נוסח מלא ומעודכן נכון לפברואר 2012]
חקיקה | 1.2.2012
קובץ הפקודות המסדירות את פעולת בתי הסוהר בישראל. בין היתר כוללות הפקודות הוראות בנוגע לחובותיהם וזכויותיהם של אסירים, תנאי המאסר, והתנהלות כלפי אסירים בבתי הסוהר; הוראות בנוגע להקמה ושימור של מבני המאסר ולמבנה שירות בתי הסוהר; הוראות בנוגע לדין משמעתי ולסמכויות הסוהרים; והוראות בנוגע לעתירות אסירים, הבאתם למשפט ושחרורים מינהליים.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב