שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם, התשע"א-2011
חקיקה | 2.3.2011
הצעת חוק הקובעת כי המפרסם ביודעין קריאה פומבית להטלת חרם על מדינת ישראל, שיש אפשרות סבירה שאכן תביא להטלת חרם, עושה עוולה אזרחית והוראות פקודת הנזיקין יחולו עליו. בחוק זה, "חרם על מדינת ישראל" – הימנעות במתכוון מקשר כלכלי, תרבותי או אקדמי עם אדם או עם גורם אחר רק מחמת זיקתו למדינת ישראל, מוסד ממוסדותיה או אזור הנמצא בשליטתה, הימנעות שיש בה כדי לפגוע בו פגיעה כלכלית, תרבותית או אקדמית.
עדכונים
19.4.2015
בג"ץ הותיר את "חוק החרם" על כנו: הקוראים לחרם על ישראל או על "איזור שנמצא בשליטתה" יהיו חשופים לתביעות פיצויים
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב