שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 9169/07 - טקאטקה ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית עתירה למתן צו על תנאי
כתבי בי דין | 9169/07 | 29.10.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים. העותרים ועצורים אחרים מוחזקים במתקני המעצר למעלה מ-21 יום, ואחד העותרים מוחזק בתאו כבר קרוב לחודשיים ימים. לטענת המוקד, תנאי המעצר במתקן עציון אינם ראויים ולא עומדים בסטנדרטים המתבקשים עפ"י המשפט הבינלאומי. כך למשל, מדווחים העצורים על צפיפות רבה בתאים; על מחסור במזון, במים חמים ובמוצרי היגיינה; הם אינם מקבלים בגדים להחלפה; הטיפול הרפואי המסופק להם לקוי; הם נאלצים לעשות צרכיהם בבקבוקי פלסטיק, ובקשותיהם לתוספת אוכל אינן נענות. בעתירה נטען כי הצבא מפר בצורה עקבית את תחיקת הביטחון, את המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמינהגי, ואת עקרונות המשפט הישראלי, החוקתי והמינהלי, בכל הנוגע לתנאי המעצר במתקנים הזמניים.
עדכונים
28.11.2007
עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הצבא, הכולא עצורים במתקני המעצר שבאחריותו למשך תקופות ארוכות, ובתנאים לא ראויים: בעתירה דורש המוקד מהצבא לפרסם נוהל ברור אודות משך הזמן המקסימאלי בו ניתן להחזיק עצורים במתקני המעצר הזמניים שבאחריותו, תוך הפרת הדין הישראלי והבינלאומי בנוגע לתנאי כליאתם של עצורים
29.11.2007
בדיון שנערך ביום 29.11.07 מבקר ביהמ"ש את התנהלות המדינה והצבא בכל הנוגע להחזקת עצורים במתקני כליאה בגדה המערבית: בעתירה דרש המוקד להגנת הפרט לפרסם נוהל ברור בנוגע למשך הזמן בו ניתן להחזיק עצורים במתקני כליאה זמניים, ולהורות לצבא לספק לעצורים תנאי כליאה העולים בקנה אחד עם הדין הבינלאומי
7.4.2008
בהתאם לבקשת ביהמ"ש, במסגרת בג"ץ 9169/07, מגיש המוקד להגנת הפרט הודעה מעדכנת בדבר תנאי הכליאה ומשך האחזקה של עצורים במתקני המעצר הזמניים של הצבא: בעדכון מדגיש המוקד כי יש לשפר באופן ניכר את תנאי המעצר במתקני המעצר הזמניים וכי מן הראוי שהמדינה תתחייב להעביר עצורים ממתקני המעצר הזמניים בתוך פרק זמן שלא יעלה על שמונה ימים בלבד
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב