שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עת"ם (י-ם) 822/02 – גושה ואח' נ' מנהל הלשכה האזורית למנהל האוכלוסין ואח' פסק דין
פסיקה | 1.9.2003
בית המשפט לעניינים מינהליים קיבל את עתירתה של תושבת קבע שבקשתה לרישום ילדיה במרשם האוכלוסין הישראלי נדחתה בטענה שהילדים כבר רשומים במרשם האוכלוסין באזור, ולכן יש לדון בבקשה זו במסגרת הבקשה לאיחוד משפחות בעבור אביהם. נקבע שכיוון שמרכז חייהם של הילדים בישראל, רישומם ייעשה בהתאם להוראות תקנה 12 לתקנות הכניסה לישראל ולא במסגרת בקשה לאיחוד משפחות, ושקיומו של רישום במקום אחר אינו שולל את תחולת התקנה. כן נקבע כי מלשונה של תקנה 12 אין להסיק שאת הרישום במרשם האוכלוסין יש לבצע אך ורק סמוך לאחר הלידה.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב