שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
עע"א 4463/94 - גולן נ' שירות בתי הסוהר, פ"ד נ(4), 136
פסיקה | 25.8.1996
פסק דין בעניין חופש הביטוי בכלל וזכויות האסיר לחופש ביטוי בפרט. פסק הדין הכיר בזכותו של אסיר לפרסם טור אישי או סדרת כתבות במקומון על חיי בית הסוהר שבו הוא כלוא. בפסק הדין קבע השופט מצא, כי זכויות היסוד של האדם "שורדות" גם בין חומות בית הסוהר, ונתונות לאסיר (וכן לעציר) אף בתוך תא כלאו. כבוד האדם של האסיר הוא ככבודו של כל אדם; ובעוד שהמאסר פוגע בחירותו של האסיר, אסור שיפגע גם בכבוד האדם שלו. מדינה הפוגעת בכבוד אסיריה מפירה את חובתה כלפי כלל אזרחיה ותושביה לכבד את זכויות היסוד של האדם.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב