שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958 סעיף 6
חקיקה | 24.6.1969
סעיף 6 של החוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), העוסק בתוצאות אי-מילוי החוק. הסעיף קובע כי החלטה או פעולה של עובד הציבור לא יהיו פסולות רק משום שלא מילא את הוראות הסעיפים 2א, 2ב, 4 או 5; ואולם, בכל הליך לפני ועדת ערר או ועדת ערעור או לפני בית המשפט, על עובד הציבור הראיה כי החלטה או פעולה שלא ניתנה לגביהן תשובה או הודעה כאמור נעשו כדין. הוראות סעיף זה אינן גורעות מאחריותו המשמעתית של עובד הציבור למלא את חובתו לפי חוק זה. מאתר "צבי לוינסון, משרד עורכי דין"
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב