שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 2227/98 - המוקד להגנת הפרט ואח' נ' שר הפנים ואח' תצהיר תשובה נוסף [תצהיר שרנסקי]
כתבי בי דין | 2227/98 | 15.3.2000
שר הפנים דאז, נתן שרנסקי, מודיע על נוהל חדש, שיחייב את לשכת מינהל האוכלוסין במזרח ירושלים, בעניין מי שמעמדם נשלל משנת 1995 ואילך. מי שמשרד הפנים הודיע לו על פקיעת תושבותו או גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, יושב לו מעמדו, לאחר שיתגורר בישראל שנתיים לפחות ובתנאי שבמהלך שהותו בחו"ל לא חרג מתוקפו של כרטיס היוצא שלו. מי שמשרד הפנים לא הודיע לו על פקיעת תושבותו ולא גרע את שמו ממרשם האוכלוסין, ייחשב בעל רישיון ישיבת קבע אם ביקר בישראל בעוד כרטיס היוצא שברשותו תקף. הנוהל יחול, בשינויים המחויבים, גם על מי שהעתיק את מרכז חייו כאמור לגדה המערבית או לעזה.
עדכונים
14.7.2008
המוקד להגנת הפרט בעתירה לפי חוק חופש המידע, לקבלת נתונים על היקף התופעה של שלילת תושבות בירושלים המזרחית במהלך השנים 2006 ו-2007: כן עתר המוקד בעניינה של תושבת ירושלים המזרחית הנשואה לתושב עזה, שתושבותה נשללה לאחרונה
4.6.2015
בתשובה לפנייה לפי חוק חופש המידע הצהיר משרד הפנים זו לראשונה: הוחלט להנהיג מדיניות מקלה בטיפול בבקשות להשבת מעמד בישראל
25.11.2020
המוקד לבית המשפט לעניינים מנהליים: בניגוד לנהלים ולפסיקת העליון, שולל משרד הפנים מעמד בישראל מקטינים תושבי ירושלים המזרחית, שהוריהם העתיקו את מרכז חייהם לחו"ל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב