שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק סמכויות שעת-חירום (מעצרים), תשל"ט-1979
חקיקה | 5.3.1979
החוק יחול רק בתקופה שקיים במדינה מצב חירום; שר הביטחון רשאי להורות על מעצרו של אדם לתקופה של עד שישה חודשים אם יש יסוד סביר להניח שטעמי ביטחון המדינה מחייבים זאת; צו המעצר ניתן להארכה על ידי שר הביטחון לתקופות שלא תעלינה על שישה חדשים; העצור יובא תוך 48 שעות ממעצרו לפני נשיא בימ"ש מחוזי אשר רשאי לאשר את צו המעצר, לבטלו או לקצר את תקופת המעצר שבו; בהליכי הביקורת השיפוטית מותר לסטות מדיני הראיות, אם נשיא ביהמ"ש המחוזי משוכנע שהדבר יועיל לגילוי האמת ולעשיית משפט צדק; ניתן לערער על החלטת נשיא ביהמ"ש המחוזי לפני בית המשפט העליון.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב