שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, תשנ"ב-1992
חקיקה | 17.3.1992
חוק יסוד שמטרתו להגן על כבוד האדם וחירותו "כדי לעגן בחוק יסוד את ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית". החוק מפרט את זכויותיו של אדם וקובע כי אין בכוחן של תקנות שעת חירום לשנות חוק יסוד זה, להפקיע זמנית את תוקפו או לקבוע בו תנאים. אם נעשים בחוק שינויים או הגבלות – בתוקף הכרזה על מצב חירום - עליהם להיות לתכלית ראויה ולתקופה ובמידה שלא יעלו על הנדרש.
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב