שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
בג"ץ 10650/03 - אבו גווילה ואח' נ' שר הפנים ואח' עתירה למתן צו על תנאי ובקשה לצו ביניים
כתבי בי דין | 10650/03 | 3.12.2003
המוקד להגנת הפרט עותר נגד החלת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) התשס"ג-2003 על ילדים, בשם תושבת ירושלים, שבקשתה להסדיר את מעמדם של ארבעה משבעת ילדיה נדחתה. לפי חוק זה, בן 12 ומעלה שנולד בגדה המערבית לא יוכל לקבל רישיון ישיבה בישראל גם אם אחד מהוריו תושב ישראל. העותרים מבקשים לבטל גם את הנוהל החדש המסדיר את מעמדם של ילדי התושבים שנולדו מחוץ לישראל בהליך איחוד המשפחות, הנמשך חמש שנים ורבע מיום אישור הבקשה, ולהימנע, עד הפסיקה בעניין חוקתיות החוק, מהחלה של החלטת הממשלה 1813 ושל הוראת השעה על בקשות להסדרת מעמדם של ילדים שהוגשו לפני כניסת החוק לתוקף ופרסום הנוהל החדש.
עדכונים
28.11.2006
מדיניות חדשה המיושמת על ידי מדינת ישראל מכוח חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) מונעת מילדים פלסטינים לקבל מעמד חוקי בישראל כחלק בלתי נפרד מהקפאת הטיפול בבקשות לאיחוד משפחות: המוקד להגנת הפרט ובצלם קוראים למשרד הפנים לחדש לאלתר את הליכי רישום הילדים, באופן יעיל וענייני, בהתבסס על ההכרה בזכותם של כל תושבי ישראל ואזרחיה להתגורר עם ילדיהם במקום בו יבחרו, ולכנסת לפעול באופן מיידי לביטולו של החו...
26.6.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ לבטל את חוק האזרחות, ככל שהוא חל על ילדים קטינים של תושבי הקבע של ישראל, או לחלופין לקבוע כי כל ילד שאחד מהוריו תושב קבע במדינה והוא מתגורר עם הורהו בישראל באופן קבוע – יהיה זכאי לתושבות קבע בישראל: המוקד טוען כי דין החוק להתבטל בהיותו בלתי חוקתי, נובע משיקולים דמוגרפיים-גזעניים וכלכליים, וסותר את פסק הדין בבג"ץ 7052/03
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב