שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
מניעת ביקור אסיר: המקרה של ס"ב
7615/07 | מסמכים: 6  |  עדכונים: 3 בעלה של ס"ב, תושבת רמאללה, נעצר בשנת 2003 ונשפט לתשעה מאסרי עולם ול-30 שנות מאסר. בנם נולד לאחר שהאב נעצר, והשניים מעולם לא זכו לראות זה את זה. בינואר 2005 פנתה ס"ב לצבא באמצעות הצלב האדום בבקשה לבקר את בעלה הכלוא. שנתיים ושמונה חודשים חלפו מיום פנייתה, בלא מענה. גם פניותיו של המוקד להגנת הפרט לפרקליטות בבקשה להסדיר את ביקורה אצל בעלה לא זכו לתגובה. בספטמבר 2007 עתר המוקד לבג"ץ בדרישה להסדיר את הביקור או לנמק את הסירוב. העתירה מלינה, בין היתר, על התנהלותו המקוממת של הצבא, שנמנע מלהשיב לפניות המוקד וס"ב במשך למעלה משנתיים וחצי, למרות התחייבות המדינה במסגרת בג"ץ פטאפטה להשיב בתוך חודשיים וחצי לכל היותר על פניות של תושבי השטחים המבקשים לבקר את יקיריהם בבתי כלא בישראל.  

בנובמבר 2007, במהלך דיון בעתירה, קבע בית המשפט כי בקשתה של ס"ב תישקל שוב רק כעבור שלוש או ארבע שנים, וזאת מנימוקים ביטחוניים חסויים, אולם אין מניעה לביקור הבן בלוויית אדם אחר שאינו מנוע ביטחונית. כמו כן הורו השופטים למדינה לבדוק את השיהוי במתן מענה לפנייה ולהגיש את תשובתה לבית המשפט. בהודעת המדינה, שהוגשה אף היא באיחור, נמסר, בין השאר, כי בשל שיטת העבודה שהייתה נהוגה בזמנו, לא ניתן להתחקות אחר מועד הגשת הבקשה, ולפיכך לא ניתן להתייחס לפן זה של העתירה. עוד צוין כי נוהל חדש, המשקף שיפורים בתהליכי העבודה, ובהם מעבר לשיטה דיגיטאלית, צפוי לייעל את הטיפול בבקשות.

בפסק דין שניתן במאי 2009 קיבל בית המשפט את עמדת המדינה ודחה את העתירה אך קבע כי יש לבחון מעת לעת את אופן יישום הנוהל החדש לטיפול בבקשות של תושבי השטחים לבקר בכלא הישראלי.

בנובמבר 2010, בתום שבע שנות נתק, ביקרה ס"ב את בעלה בבית הכלא.


בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  7615/07  |  25.5.2009
בעתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לחדול מהסחבת בטיפול בבקשות פלסטינים לבקר את קרוביהם הכלואים בישראל קיבל ביהמ"ש את הודעת המדינה על שיפור הטיפול בבקשות. בהחלטתו מדגיש בית המשפט את חובת מפקד הצבא לדאוג לשלומם ולרווחתם של תושבי האזור הכבוש שבשליטתו, ובכלל זה מימוש קשרי המשפחה שלהם עם הכלואים ושמירה על זכויותיהם החוקתיות.
בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה מטעם המשיב
תגובה  |  7615/07  |  26.2.2008
במסגרת עתירת המוקד להגנת הפרט להורות לצבא לחדול מהסחבת וההתעלמות בטיפולו בבקשות של פלסטינים לבקר את קרוביהם הכלואים בישראל הודיע הצבא לביהמ"ש כי הוא פועל לשיפור הטיפול בבקשות. לטענתו, הוא ערך עבודה מקיפה כדי לעמוד על התנהלות הטיפול בבקשות, לרבות העיכובים. בעקבות הבדיקה העביר הצבא את הטיפול בבקשות למטה מיוחד לטיפול בהן, ויישם נוהל דיגיטאלי לתהליך, המחליף את הטיפול הידני בבקשות ואמור לקצר את משכו...
בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החלטה
פסיקה / עליון  |  7615/07  |  23.1.2008
לאחר שחלף המועד שקצב ביהמ"ש למדינה להגיש את תגובתה לעתירת המוקד הגיש המוקד בקשה להורות למדינה לבדוק את טענתו כי פניותיו לא נענו במשך למעלה משנתיים וחצי, וכן לבצע "בדיקה כללית לגבי מועדי מתן מענה לבקשות דומות, ולקחים שהופקו". במפתיע, ביהמ"ש לא קבע למדינה לוח זמנים חדש להגשת התגובה, ולא ראה לנכון לבקר את המדינה על שאינה נוהגת להגיש את תגובותיה בזמן. ביהמ"ש ביקש רק "לקבל את התגובה בהקדם האפשרי".
בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית הודעה לבית המשפט ובקשה למתן צו על תנאי
הודעה  |  7615/07  |  15.1.2008
כחלוף 60 הימים שקצב ביהמ"ש למדינה, על פי בקשתה, להגיש את תגובתה לעתירת המוקד בעניין אי-מענה לפניות, הגיש המוקד בקשה למתן צו על תנאי בשל העדר תגובה.
בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית פסק דין
פסיקה / עליון  |  7615/07  |  5.11.2007
ביהמ"ש דחה חלקית את עתירת המוקד להגנת הפרט, וקבע בע"פ כי בקשותיה של אישה פלסטינית שלא הורשתה לראות את בעלה הכלוא בישראל כבר שלוש וחצי שנים יישקלו שוב רק בעוד שלוש או ארבע שנים, וזאת מנימוקים ביטחוניים חסויים. המוקד להגנת הפרט עתר גם כנגד התנהלות הצבא, שלא ענה לפניות המוקד והעותרת במשך יותר משנתיים וחצי. בעניין זה קבע ביהמ"ש כי על המדינה להגיש את תשובתה בתוך 60 יום.
בג"ץ 7615/07 - ברגותי ואח' נ' מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית תגובה מקדמית מטעם המשיב
תגובה  |  7615/07  |  4.11.2007
תגובת המדינה לעתירת המוקד להגנת הפרט לאפשר לאישה פלסטינית לבקר את בעלה הכלוא בישראל, שהיא לא הורשתה לראותו זה קרוב לארבע שנים, ולהשיב למוקד על פניותיו במשך למעלה משנתיים וחצי. לטענת המדינה, אין לאפשר את הביקור בשל מניעה ביטחונית; ולעניין ההתעלמות מפניות המוקד טענה המדינה כי "בשל תקלה לא נשלחה הודעה [על הסירוב] לעותרות". ביהמ"ש קיבל את טענות המדינה וקבע כי האישה תוכל להגיש את בקשותיה שוב רק בעוד...
עדכונים
25.10.2012
המוקד להגנת הפרט לבית המשפט: הורו לצבא לאפשר לפלסטינית לבקר את בעלה הכלוא בכלא הישראלי
14.6.2009
המדינה התחייבה בפני בג"ץ - טיפול בבקשות של פלסטינים לביקור כלואים בישראל לא יארך יותר מחודשיים וחצי: ההתחייבות ניתנה בעקבות עתירת המוקד להגנת הפרט נגד הסחבת בטיפול בבקשות
24.2.2008
משחלפו 60 הימים אותם קצב ביהמ"ש למדינה, על פי בקשתה, להגיש תגובתה לעתירת המוקד בעניין אי-מענה לפניות, הגיש המוקד בקשה למתן צו על תנאי בשל העדר תגובה: באופן מתמיה, ביקש בג"ץ מהמדינה "לקבל את התגובה בהקדם האפשרי", בלי שקבע מועד ובלי שמתח ביקורת על הפרקליטות, הנוהגת שלא לעמוד בלוחות הזמנים אותם קובע ביהמ"ש
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב