שפוט ביטחוני
עצור ביטחוני
עצור מינהלי
סה"כ
גירושם לעזה והריסת ביתם של בני משפחתו של מבצע פיגוע: המקרה של משפחת ע'
580/04 | 7015/02 | 7019/02 | 6693/02 | 6328/02 | מסמכים: 17  |  עדכונים: 3
בליל 18.7.2002 הגיעו כוחות צבא לכפר תל שבנפת שכם, לבית משפחת ע', שאחד מבניה ביצע פיגוע בישראל. החיילים, שהובלו בידי תושב מקומי ששימש כמגן אנושי, נכנסו לבית המשפחה והורו לכל הנוכחים לצאת. לפנות בוקר פוצץ הבית, מבלי שנמסר צו המורה על ההריסה וללא כל התראה מוקדמת על הכוונה להרוס את הבית. למשפחה לא ניתנה אפשרות להוציא חפצים מהבית בטרם נהרס. אב המשפחה וארבעת בניו שנכחו במקום נלקחו מיד לאחר מכן למעצר.
 
למחרת החל המוקד להגנת הפרט לפעול לשחרור בני המשפחה ממעצר. במקביל, מחשש לגירוש בני המשפחה לרצועת עזה, עתר המוקד לבג"ץ בדרישה להורות למדינה להימנע מגירוש בני משפחת ע' ו-11 עצורים נוספים, שלכולם קשרי משפחה למבצעי פיגועים בישראל, ולשחררם ממעצר. העתירה נמחקה בעקבות תגובת הפרקליטות לפיה אין כוונה לגרש איש מהעותרים לעזה. עד סוף אותו חודש שוחררו שלושה מבני המשפחה. בעקבות כתב אישום שהוצא נגדו הוארך מעצרו של אחד האחים שעדיין נותרו במעצר. נגד אח נוסף, בן 35 ואב לחמישה, ונגד שני עצורים נוספים, הוגש צו לתיחום מגורים – למעשה צו גירוש לרצועת עזה – למשך שנתיים.
 
באותן שנים הכניס הצבא תיקון לצו בדבר הוראות הביטחון המתיר לו "לתחום" מגוריו של אדם למקום מסוים ב"אזור". לדברי הצבא, הוצאת "צווי תיחום מגורים" נועדה להרתיע משפחות של מבצעי פיגועים, אלא שכפי שהסביר בזמנו היועץ המשפטי לממשלה, מניע זה הוא בלתי חוקי, שכן, העילה היחידה שבגינה ניתן להוציא צו תיחום מגורים היא מניעה ביטחונית. צווי הגירוש הועברו לבחינת ועדת ערעורים של בית הדין הצבאי בבית אל, שהוקמה "אד-הוק" לצורך בחינת הנושא. המוקד טען בפני הוועדה כי הגירוש אינו מניעתי אלא הרתעתי, ולפיכך אינו חוקי. בתום הדיונים המליצה הוועדה להותיר את הצווים על כנם.

באוגוסט 2002 הגיש המוקד עתירה נגד התיקון לצו בדבר הוראות הביטחון ונגד העברתם בכפייה של שניים מהעצורים לרצועה, בטענה כי גירוש מטעמי הרתעה, בהיעדר כל סכנה מעשית, הוא בלתי חוקי ועומד בניגוד גמור לכללי המשפט הבינלאומי. עתירה נוספת בעניינו של העצור השלישי הוגשה בשיתוף האגודה לזכויות האזרח. העתירות נידונו יחדיו. בית המשפט קיבל את העתירה רק בעניינו של בן משפחת ע', שנגדו הוצא צו גירוש לשנתיים, והורה לשחררו ממעצר.ועדת הערעורים - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון
פסיקה / צבאי  |  1.3.2004
ועדת הערעורים קבעה כי יש לקצר את צו תיחום המגורים שהוצא נגד אינתיצאר עג'ורי ולסיימו ב-3 במרץ 2004. זאת, בשל העדר מידע חדש שיש בו כדי להצביע על סכנה הנשקפת ממנה אם תשוב למקום מגוריה בגדה. לעומת זאת, צו תיחום המגורים שהוצא נגד כיפאח עג'ורי לא קוצר, לאור טענת הצבא כי מידע מודיעיני חדש מצביע על מסוכנותו.
בג"ץ 580/04 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה לצו על תנאי
עתירה לבג"ץ  |  580/04  |  20.1.2004
עתירה בדרישה לקצר את הצווים ל"תיחום מגורים" שהוצאו נגד כיפאח ואינתיצאר עג'ורי, אשר גורשו על ידי צה"ל לרצועת עזה בספטמבר 2002. מפקד כוחות הצבא בגדה המערבית החליט שלא לקצר את צווי הגירוש למרות שוועדת הערעורים הצבאית המליצה לקצרם. בדיון נוסף בוועדת הערעורים הוחלט שלא לקצר את צו תיחום המגורים נגד העותר 1, אולם הצו שהוצא נגד העותרת 2 קוצר ופג ביום 3.3.04.
ארנה בן-נפתלי וקרן מיכאלי, "פרשת לך לך: בין אדם למקום - בעקבות בג"ץ 7015/02 ע'גורי נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית", המשפט 15, פברואר 2003, עמודים 72-56
אקדמי  |  7015/02  |  1.2.2003
סקירת פסק דין עג'ורי וניתוחו: המסגרת הנרטיבית והשאלה המשפטית העולה ממנה; ניתוח משפטי של פסק הדין תוך הדגשת מרכזיותו של הדין הבינלאומי בהכרעה; "תיחום מקום מגורים" מול גירוש; והאם פסק הדין פרץ דרך נורמטיבית חדשה.
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' פסק דין
פסיקה / עליון  |  7015/02  |  3.9.2002
פס"ד בעתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל בעניין בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים להעבירם בכפייה לעזה. בג"ץ מבטל את הצו לגבי אחד משלושת העותרים, בהדגישו כי העברתו הכפויה של אדם ממקום מגוריו פוגעת קשות בכבודו, בחירותו ובקניינו; כי תנאי הכרחי ל"תיחום מגורים" הוא שסכנה נשקפת מאותו אדם עצמו, והנחה שהגבלת תנועתו תסייע לסילוק סכנה זו; וכי אין לנקוט "תיחום מקום מגורים" מטעמי ...
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' בקשה לצרוף מסמכים
בקשה  |  7015/02  |  18.8.2002
בקשת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל לצרף שתי חוות דעת מומחים בתחום המשפט הבינלאומי בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. חוות דעת של פרופסור ויליאם שאבאס, מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי, וחוות דעת משותפת של גב' לואיס דוסואלד-בק וד"ר איאן סאידרמן, שניהם מומחים בתחום המשפט הבינלאומי הפומבי, דנות בדבר אי-חוק...
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' בקשה לקביעת הרכב מורחב
בקשה  |  7015/02  |  18.8.2002
בקשת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל לקבוע הרכב מורחב בבג"ץ בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. הארגונים טוענים כי העתירות מעוררות שאלות משפטיות כבדות משקל, הנוגעות לזכויות יסוד בסיסיות, שחלקן טרם נדונו על ידי בית המשפט.
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' החלטה
פסיקה / עליון  |  7015/02  |  15.8.2002
החלטה בבקשת המדינה לקיום דיון דחוף ביותר בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בית המשפט קובע כי קביעת הרכב השופטים להליך, וכן קביעת מועד הדיון, אינן אפשריות לפני עיון בכתב התשובה. מועד הדיון ייקבע במהירות האפשרית לאחר שתוגש תגובת המדינה, ועל הצדדים להיערך לקיום הדיון על פי התראה קצרה.
בג"ץ 7015/02, 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' כתב תשובה מטעם המשיבים
תגובה  |  7015/02  |  15.8.2002
כתב תשובה מטעם המדינה בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המדינה מבקשת מבית המשפט לדחות את העתירות בטענה כי ממשלת ישראל החליטה על העברתם של בני משפחות של מפגעים, אשר היו מעורבים במעשי טרור, כפרקטיקה העשויה לתרום למאבק נגד הפיגועים ולהציל חיי אדם. פעולה זו נובעת הן משיקול הרתעתי, כלפי השוקלים לבצע פיגועים, והן משיקול מניעתי, המתייחס לאנשים שהיו מעורבים במעגלי הטרו...
בג"ץ 7015/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  7015/02  |  13.8.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט בשם בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המוקד טוען כי ועדת הערעורים שדנה בצווים לא מצאה כי נשקפת מהעותרים סכנה ביטחונית המצריכה אקט מניעתי נגדם. מטרת הגירוש היא אפוא הרתעה של מפגעים פוטנציאליים; הוא אינו מכוון אל העותרים עצמם, וכך הוא אינו חוקי ואף מהווה פשע מלחמה. המוקד דורש לבטל את צווי הגירוש, וכן את ההוראה המקנה לצבא סמכות להורות על העברת תושב...
בג"ץ 7019/02 - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון ואח' עתירה לצו על תנאי ולצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  7019/02  |  13.8.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט והאגודה לזכויות האזרח בישראל להורות לצבא להימנע מהעברה בכפייה של העותרת, קרובת משפחה של מי שנחשד כמבצע פיגועים, אל מחוץ לשטחי הגדה המערבית. הארגונים טוענים כי הרתעה הנה שיקול אסור בהחלטה על גירוש, כי העונש בלתי מידתי, וכי, ככלל, צעד מעין זה אסור, כיוון שהוא חוטא לעקרון היסוד של איסור ענישה קולקטיווית ולאיסור החל במשפט הבינלאומי על העברה בכפייה של מוגנים.
ועדת ערעורים - עג'ורי נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון החלטה
פסיקה / צבאי  |  12.8.2002
החלטת ועדת הערעורים בעניינה של קרובת משפחה של מי שנחשד כמבצע פיגועים, שהצבא הוציא צו לגרשה לרצועת עזה. הוועדה קובעת כי לא מצאה סיבה לבטל את החלטת הצבא, כיוון שהצו הוצא בין היתר "בשל ההכרח להתמודד עם פעולות הטרור ומבצעיהן", ובשל העובדה שהמערערת נמצאה מעורבת בפעילות שמטרתה להביא למותם של אזרחים. ההחלטה, קובעת הוועדה, חוקית, סבירה ומידתית.
ועדת הערעורים - עג'ורי ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל באזור יהודה והשומרון המלצות הועדה
פסיקה / צבאי  |  12.8.2002
המלצות ועדת הערעורים בעניין החלטת הצבא לגרש קרובי משפחה של מי שנחשד כמבצע פיגועים. הוועדה ממליצה לאשר את צווי תיחום המגורים של שני המערערים, הואיל ויש להעדיף את "אלמנט ההרתעה על פני השיקולים האישיים של המערער [...] בניסיון לגרום למחבלים פוטנציאליים לשקול את הנזק העלול להיגרם לבני משפחותיהם באם הם יבצעו פיגועים".
חוות דעתם של מומחי ועדת המשפטנים הבינלאומית, גב' לואיס דוסואלד–בק ודר' איאן סיאדרמן, עיקרי הדברים
אחר  |  8.8.2002
חוות דעת של שני מומחים בתחומי המשפט הבינלאומי הפומבי, המשפט הבינלאומי ההומניטארי והמשפט הבינלאומי הנוגע לזכויות האדם, בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המומחים קובעים כי הצעדים שמבקשת ישראל לנקוט מנוגדים להוראות המשפט ההומניטארי הבינלאומי החל על השטחים, ולהוראות כלליות יותר של המשפט הבינלאומי הנוגע לזכויות האדם - אלה גם אלה חלות על ישראל, בהיותן מעוגנות הן במשפ...
חוות דעתו של פרופסור ויליאם שאבאס, עיקרי הדברים
אחר  |  7.8.2002
חוות דעתו של ויליאם שאבאס – מגדולי המומחים בעולם בתחומי הדין ההומניטארי הבינלאומי והדין הפלילי הבינלאומי – בעתירת בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. בעיקרי דבריו מפרט שאבאס את עמדתו שהגירוש הוא "הפרה חמורה" של אמנת ג'נבה, פשע מלחמה ופשע נגד האנושות.
בג"ץ 6693/02 - עג'ורי ואח' נ' ועדת ערעורים ואח' עתירה למתן צו על תנאי וצו ביניים
עתירה לבג"ץ  |  6693/02  |  3.8.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט להורות על דלתיים פתוחות בדיוני ועדת הערעורים בעניינם של בני משפחה של מבצעי פיגועים אשר הוצאו צווים לגרשם לרצועת עזה. המוקד טוען כי הזכות לפומביות הדיון הנה זכות יסוד הבאה להבטיח את קיומו של הליך הוגן. הן המחוקק הישראלי והן בית המשפט העליון הכירו בזכות זו, ואין לשלול אותה אלא במקרים קיצוניים ומטעמים כבדי משקל.
צו בדבר הוראות בטחון - צו תיחום מקום מגורים, כיפאח עג'ורי
חקיקה צבאית  |  1.8.2002
צו תיחום מגורים לרצועת עזה לתקופה של שנתיים לפלסטיני מהגדה המערבית. הצו הוצא כיוון ש"הדבר הכרחי בגלל טעמי ביטחון החלטיים, ובשל ההכרח להתמודד עם פעולות הטרור ומבצעיהן". ניתן לערער על הצו תוך 12 שעות ממסירתו. עד לביצוע הצו יוחזק האיש במעצר.
בג"ץ 6328/02 - עצידה ואח' נ' מפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית עתירה
עתירה לבג"ץ  |  6328/02  |  19.7.2002
עתירת המוקד להגנת הפרט, בשם ארבע משפחות, למנוע גירוש לעזה בשל קרבה משפחתית לחשודים כמפגעים. בית המשפט מתבקש להורות על שחרור העותרים ולמנוע את גירושם לרצועת עזה, כיוון שמדובר בענישה קולקטיבית, המטילה על העותרים סנקציה בשל מעשה שעשה זולתם, וזאת בניגוד למושכלות יסוד של המשפט הישראלי ובניגוד לאיסור חמור של המשפט ההומניטארי הבינלאומי. המוקד מוסיף כי גירוש מוגנים אסור גם כשלעצמו על פי המשפט הבינלאומי...
עדכונים
24.5.2007
המוקד להגנת הפרט עותר לבג"ץ בשמו של שופט בבית הדין השרעי לערעורים, לאפשר לו לעבור לצורך עבודתו מרצועת עזה לגדה המערבית וחזרה: סירוב המשיב להעניק לו היתר לצורך המעבר בין שני חלקי השטחים, פוגע פגיעה קשה ביכולתו לפקח על מערכת קופת המזונות, לתאם בין הלכות בית הדין השרעיים השונים ולהדריך את העובדים במערכת המזונות
28.9.2005
צו על תנאי המורה למדינה לנמק את הרחקתו של תושב ג'נין לעזה: בדיון בבג"ץ ביום 28.9.05 בעתירת המוקד להגנת הפרט קבעו השופטים כי על המדינה לנמק תוך 60 יום מדוע גורש העותר לעזה ללא צו וללא ערובות למזעור הפגיעה בזכויותיו. העותר גורש בעילה שמענו הרשום הוא בעזה ולכן הוא כביכול "שוהה בלתי חוקי בגדה המערבית"
11.1.2005
המוקד להגנת הפרט קורא לחידוש התנועה החופשית בין הגדה המערבית ורצועת עזה ללא שיהוי נוסף: הרצועה והגדה מהוות יחידה טריטוריאלית אחת ואינטגרלית. לפיכך, במסגרת ההסדר שייקבע בעניין, יש להימנע מכל פגיעה בזכות היסוד של תושבי השטחים לנוע ביניהן בחופשיות, ואין להגביל את משך השהייה של אדם ברצועה או בגדה לאחר שהושלם המעבר דרך ישראל
mail@hamoked.org.il (02) 627 1698 (02) 627 6317

red-id | רד אינטראקטיב